నాలో నీవు

0
892
Spread the love

నాలో నీవు

నా సింధూరంలో  ఏరుపువి…

నా కాటుకలో  నలుపువి…

నా మెడలో ముత్యాల హారానివి..

నా ఊహాలకి ఊపిరివి…

నా పూజకి ధూపానివి…

నా అరచేతిలో గీతవి….

అంతెందుకు నా గుండె చప్పు డివి నీవే…

నేనే నీవు అనడానికి ఇది చాలదా..?

– తుమ్మల కల్పన రెడ్డి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here